Bun venit la DELPAS CON!

Suntem o companie fondată în 2001, specializată pe servicii de consultanță în domeniul construcțiilor și dirigenție de șantier, putându-ne ocupa de (aproape) tot ceea ce ține de implementarea unui proiect de construcții rezindențial, industrial sau privat, în condiții optime de cost și eficiență.

Despre noi, pe scurt

Fondatorii companiei sunt ingineri constructori cu peste 30 ani experiență în domeniul construcțiilor, având multiple calificări și certificări și care au realizat sau au participat activ la realizarea a sute de lucrări de mai mică, medie sau mare importanță de la construcția de case sau ansambluri rezidențiale, la construcția de blocuri de locuințe și/sau birouri, spitale, parcări etajate, alimentări cu apă, drumuri și chiar autostrăzi. Echipa noastră este formată din ingineri constructori, project manageri, proiectanți și arhitecți o cu experiență vastă în domeniul construcțiilor. Specialiștii nostrii sunt atestați de MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și Uniunea Arhitecților. Pentru a vă oferi servicii cât mai complete și complexe, colaborăm și cu echipe experimentate de juriști și experți financiar-contabili.

Activitatea profesională este desfășurată în mare parte în baza legislației privind calitatea în construcții cât și a normelor și normativelor de proiectare aflate în vigoare.

Dintre acestea menționăm:

 • Legea 10/1995 – Legea calității în construcții ;
 • Legea 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții; H.G.272 – pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții ;
 • H.G.273 – privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 • Normativ P100-2006, CR6-2006, SR-EN 1992-1, NP112-2004, etc.

DIRIGENȚIE DE ȘANTIER

Dirigintele de șantier este persoana autorizată care are ca responsabilități verificarea permanentă a calității materialelor, a produselor de construcție, precum și urmărirea procesului de execuție a lucrărilor. Potrivit legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, lipsa unui diriginte de șantier autorizat care să verifice cum sunt executate lucrările de construcție se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 RON.

Oferim servicii de dirigenție de șantier pentru:

 • construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță A, B ,C și D
 • instalații sanitare și termoventilații
 • instalații electrice
 • rețele termice și sanitare
 • drumuri, poduri

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA – RTE

Prin intermediul personalului nostru oferim servicii de urmărire a execuției în calitate de RTE (responsabil tehnic cu execuția) pentru toate categoriile de importanță (A, B, C și D) pentru lucrări de construcții civile, industriale și agricole, precum și pentru fundații speciale.

Responsabilul tehnic cu execuția întocmește și ține la zi registrul de evidență a lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic, verifică fișele sau proiectele tehnologice , verifică și urmărește graficul de derulare a lucrărilor , avizează planurile de verificare a execuției și proiectul de organizare , oprește execuția lucrărilor pentru abateri grave de la prevederilor proiectului și permite reluarea lucrărilor numai după remedierea lor.

Responsabilul tehnic cu execuția admite pentru execuție numai lucrările ce au la bază detalii de execuție verificate de către verificatori de proiecte atestați.

AUDIT ENERGETIC

Prin intermediul personalului nostru oferim servicii de expertizare termică și energetică a clădirilor de locuit. Această operație constă în determinarea caracteristicilor termotehnice și funcționale reale ale sistemului clădire – instalație, în scopul caracterizării din punct de vedere energetic a clădirilor. Auditul energetic al clădirilor este operația prin care se stabilesc tehnic și economic soluțiile de reabilitare și modernizare termoenergetică a clădirii pe baza rezultatelor termice și energetice a acesteia.

CONSULTANȚĂ / ASISTENȚĂ TEHNICĂ / MANAGEMENT DE PROIECT

Prin intermediul personalului nostru practicăm servicii necesare realizării investițiilor de la idee până la realizare, analizând soluțiile tehnice , tehnologice, avantajele financiare, programele de lucru, etc., strict în interesul investiției.

Primordial în activitatea noastră de consultanță sunt: competența profesională, respectarea legalității, loialitatea față de clienți și nu în ultimul rând etica profesională. Relația personalului cu clienții este bazată pe raportări săptămânale care cuprind în principal: abateri înregistrate, măsuri luate pentru eliminarea cauzelor, măsuri și acțiuni propuse spre aprobarea investitorului, impactul situației la zi asupra termenelor obligatorii și a termenului final, analiza resurselor financiare consumate și disponibilitatea acestora pentru perioada următoare, etc.

PROIECTARE COMPLEXĂ ÎN CONSTRUCȚII

Serviciile includ:

 • proiectare arhitectură urbanism : PUD, PUZ
 • proiectare structuri de rezistență
 • expertize tehnice
 • proiectare instalații termice
 • proiectare instalații sanitare și ventilații
 • proiectare instalații electrice
 • obținere avize

COORDONARE SSM

Asigurăm servicii de coordonare SSM în şantier în conformitate cu prevederile H.G. Nr.300-2006. Astfel conform legislației în vigoare:

 • Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie să asigure că, înainte de deschiderea șantierului, să fie stabilit un plan de securitate și sănătate.
 • Planul de securitate și sănătate trebuie să fie elaborat de coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării.
 • Planul de securitate și sănătate este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri care trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apare în timpul desfășurării activităților pe șantier.
 • În faza de concepție, studiu și elaborare a proiectului lucrării trebuie să se țină seama, de toate planurile de securitate și de sănătate și de toate dosarele întocmite conform art. 54 lit. b) și c) sau adaptate conform art. 58 lit. c) H.G. Nr.300-2006.
 • Încă din faza de concepție, studiu și elaborare a proiectului lucrării, managerul de proiect, proiectantul și, atunci când este cazul, beneficiarul trebuie să ia în considerare principiile generale de prevenire în materie de securitate și sănătate prevăzute în legislația națională care transpune Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce privește:
 • alegerea soluțiilor arhitecturale, tehnice și/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări ori faze de lucru care se desfășoară simultan sau succesiv;
 • estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru.

Firma noastră vă oferă :

 • Servicii de Coordonare SSM prin serviciu extern de prevenire și protecție astfel încât să vă conformați în totalitate cu HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pe şantierele temporare şi mobile care stipulează că obligativitate, desemnarea unui coordonator de securitate şi elaborarea planului de securitate și sănătate atât în faza de întocmire a proiectului cât și pe perioada execuției lucrărilor.
 • Întocmire Plan de Securitate și Sănătate în faza de proiectare
 • Întocmire Plan de Securitate și Sănătate în faza de execuție
 • Întocmire Plan Propriu de Securitate și Sănătate al Antreprenorului

SERVICII DE DUE DILIGENCE TEHNIC

"Due diligence" este un termen folosit pentru o investigație, o analiză detaliată, un audit a unei afaceri sau a unei proprietăți, înainte de semnarea unui contract. Due diligence ajută un cumpărător sau un investitor să se asigure că nu sunt probleme neprevăzute cu activul sau investiția să, precum și că nu plătește mai mult decât ar accepta să fie necesar. Se pot întocmi rapoarte de tipul “Technical Due Diligence” la cerere. Se realizează inspecția completă a clădirii sau proprietății, se face o listă a problemelor precum și un raport extins asupra elementelor de proprietate evaluate. Se va verifica din prisma rezistenței, arhitecturii, instalațiilor, autorizării de funcționare, alte avize, autorizații necesare, calitatea lucrărilor de întreținere și urmărire în timp a construcției, etc.

Astfel vă vom oferi:

 • Inspecție la imobil
 • Raport privind starea imobilului
 • Analiza documentație imobil
 • Încercări nedistructive
 • Realizarea unei expertize tehnice semnată de un expert tehnic atestat (la cerere)
 • Lista de neconformități minore, majore
 • Costuri remedieri

MONITORIZĂRI PROIECTE

Monitorizarea proiectului este un instrument de management care ajută la urmărirea și înțelegerea progresului făcut în realizarea activităților proiectului, fiind focusată asupra analizei performanțelor pe termen scurt, comparate cu planificarea inițială. Monitorizarea ajută managerii, autoritățile contractante, beneficiarii la efectuarea unei verificări regulate a ceea ce se execută în mod curent. Informațiile obținute pot reprezenta indici cantitativi, dar și calitativi. Cuprinde următoarele:

 • Verificarea conformitaţii documentaţiei de execuţie cu reglementările legale și tehnice specifice;
 • Verificarea realizării construcţiilor și asigurarea nivelului calitativ al acestora, în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor tehnice și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 • Verificare contracte din punct de vedere tehnic;
 • Urmărire grafic de execuție;
 • Verificarea stadiilor fizice atinse;
 • Stabilire stadiu fizic al lucrărilor pentru decontare;
 • Verificarea conformării plăților efectuate constructorilor, proporțional cu stadiile fizice atinse;
 • Asigurarea de asistenţa tehnică (la cerere) pentru Beneficiar în cadrul contractului de lucrări.
 • Audit tehnic extern al lucrărilor executate pe șantier – pentru beneficiar/ investitor Identificare și raportare defecte de construcție, în timpul execuției și până la recepția finală
 • Realizarea unui jurnal de evenimente plus documentare foto / video.

ÎNTOCMIRE / VERIFICARE CARTE TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI

Cartea tehnică este un document care cuprinde toate actele unei construcții, de la proiectare la recepție. Este întocmită prin grija dirigintelui de șantier și este predată la finalul lucrărilor proprietarului sau proprietarilor.

Dispoziții legale

Toate documentele care țin de realizarea unei construcții alcătuiesc cartea tehnică a acesteia. Dispozițiile legale referitoare la acest aspect se regăsesc în Legea nr. 10 din 1995, cu modificările și completările ulterioare, și în Regulamentul privind recepția construcțiilor, din 2017. În ceea ce privește materializarea acestui document, legea prevede o serie de responsabilități, atât pentru constructor, cât și pentru proprietar, concomitent cu lucrările de construcție. În situația nerespectării legii, se impun sancțiuni cu amendă ce poate ajunge până la 10.000 de lei pentru construcțiile de tip bloc sau ansamblurile rezidențiale realizate de același constructor, în cazul în care cartea tehnică nu este întocmită sau nu este predată proprietarilor.


CUPRINSUL CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI – conform Anexei nr. 6 la HGR 273/1994 care aprobă "Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora", este următorul:

 • Centralizatorul cărții tehnice (fișa cu date sintetice privind construcția, borderoul general al dosarelor cu documentația de bază și copiile borderourilor fiecărui dosar în parte).


Capitolul "A" – Documentația privind proiectarea:

 • acte referitoare la tema de proiectare și amplasarea construcției;
 • avize care au fundamentat elaborarea proiectului;
 • documentația tehnică a construcției efectiv realizate (arhitectura, detalii de execuție pentru structura de rezistenta, schemele de instalații), cu toate modificările aduse pe parcursul excutiei de către proiectant, constructor sau beneficiar ( investitor ) prin dispoziții de șantier sau proiecte modificatoare;
 • breviarele de calcul pe specialități;
 • indicarea distinctă a diferențelor față de proiectele tehnice și detaliile de execuție inițiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferențe;
 • caietele de sarcini privind execuția lucrărilor.


Capitolul "B" – Documentația privind execuția:

 • autorizația de construire ( inclusiv planurile-anexă vizate spre neschimbare);
 • procesul verbal de predare a amplasamentului și reperul de nivelment general;
 • procesele verbale de recepție a terenului de fundare, a fundațiilor, a structurii de rezistență și a lucrărilor ascunse, procesele verbale de admitere a fazelor determinante ale execuției;
 • în situația când execuția lucrărilor de construire nu a fost urmărită de un diriginte de șantier atestat și nu s-au încheiat procesele verbale pentru fazele determinante și lucrările ascunse, comisia pentru recepția lucrărilor vă solicita elaborare unei expertize tehnice care să ateste calitatea execuției; după caz expertiza tehnică vă preciza soluțiile de remediere care se impun și vă cuprinde procesele verbale care să certifice executare întocmai a acestora;
 • certificatele de calitate, condica de betoane, rezultatul încercărilor de rezistență, ale betoanelor, certificatele de calitate pentru materialele puse în operă, registrul proceselor verbale de lucrări ascunse, notele de constatare, ale autorităților de control, registul de dispoziții și note de șantier, jurnalul principalelor evenimente (inundații, seisme, temperature excesive, etc.), caietele de atașament s.a.
 • procesele verbale privind montarea instalațiilor de măsurare prevazure prin proiectul de urmărire în timp a comportării construcției, inclusive citirile inițiale de la care încep măsurătorile (dacă este cazul);
 • expertiza tehnică, verificări de teren sau cercetări suplimentare, necesare ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor greșeli tehnice (dacă este cazul);


Capitolul "C" – Documentația privind recepția lucrărilor executate:

 • procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor și cel final;
 • alte acte încheiate că urmare a cererilor comisiilor de recepție privind verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor acestora și a modului de rezolvare.


Capitolul "D" – Documentația privind urmărirea comportării construcției în exploatare și intervențiile în timp:

 • prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcției, instrucțiunile de exploatare și întreținere, lista prescripțiilor tehnice de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției;
 • proiectele de modificare a construcției după recepția finală (când este cazul);
 • acte de constatare a eventualelor deficiențe apărute după recepția finală și măsurile de intervenție luate;
 • procese verbale de predare-primire a construcției la schimbarea proprietarului;


La toate capitolele menționate mai sus, se adaugă o fișă de date sintetice, care conține parafa proiectantului, identitatea verificatorilor atestați pentru proiect, precum și numele executantului construcției. În mod explicit se menționează numele șefului și al dirigintelui de șantier, al experților tehnici și al membrilor din comisiile de recepție, precum și data calendaristică de începere și finalizare a lucrărilor, a recepției fiecărei etape din procesul de construcție și a recepției finale.